Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here Tekstovi Intervju Nema razloga za pritvor optuženih

Intervju: Miodrag Stojanovi?, branilac Ljibiše Miši?a, jednog od optuženih za ratni zlo?in protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u logoru Batkovi? kod Bijeljine

Na ro?ištu za izjašnje o krivici održanom  2. marta 2012. godine pred Okružnim sudom u Bijeljini, optuženi za ratne zlo?ine u logoru Batkovi? kod Bijeljine izjavili su da se ne “osje?aju krivim ni po jednoj ta?ki Optužnice”. Optužnica ih tereti za zlo?ine nad civilima i ratnim zarobljenicima po?injene ovom logoru, u periodu od juna 1992. do juna 1994. godine.
Branilac jednog od optuženih, Ljubiše Miši?a, advokat Miodrag Stojanovi? u intervjuu za Pan radio komentariše optužnicu, dosadašnji tok postupka i navode optužbe protiv svog branjenika.

 


PAN RADIO: Optužnica je u veoma sažetoj formi izložena javnosti. Na kojim dokazima se optužnica temelji i zbog ?ega se, kako shvatamo,  proces vodi prema Krivi?nom Zakonu SFRJ?
STOJANOVI?: Ta?no, optužnica je koncipirana prema odredbama Krivi?nog zakona SFRJ kao tada važe?eg krivi?nog zakona i to je u skladu sa onim što je ve? standard na prostorima BiH sem pred Sudom BiH. Tužilaštvo svoju tezu da su optuženi po?inili djela koja im se stavljaju na teret zasniva na više subjektivnih dokaza, to su iskazi saslušanih svjedoka, i dijelom materijalne dokumentacije koja se odnosi na status i položaj optuženih  u vrijeme obuhva?eno optužnicom, dakle dokumenta koja govore o tome ko je gdje bio i šta je radio. I drugo je iskaz svjedoka koji pominju optužene u pojedinim razli?itim kontekstima. Ukupno je tužilaštvo predvidjelo 18 svjedoka koje tretira kao ošte?ene i negdje oko 30 svjedoka koje pominje kao svjedoke.
PAN RADIO: Jedan dio javnosti iznosi otvorene prigovore što se optuženi brane sa slobode? Da li to može da uti?e na pravi?nost sudskog procesa i da li smatrate da bi Tužilaštvo u nastavku sudjenja moglo da traži pritvor za optužene?
STOJANOVI?: Tužilaštvo u svakoj fazi postupka može tražiti pritvor za optužene ukoliko su ispunjeni zakonom predvidjeni uslovi za pritvor.  A oni jesu predvidjeni, prvo,  kao opasnost da neko od optuženih bjekstvom onemogu?i dalji tok su?enja protiv njega. Pod dva, ukoliko postoje konkretne radnje da bi oni boravkom na slobodi mogli ometati vo?enje postupka uticajem na svjedoke ili na ošte?ene. Ili, pod tri, ukoliko bi mogli nastaviti ?injenje djela i završiti zapo?eto djelo, i pod ?etiri, ukoliko postoje vanredne okolnosti koje ukazuju na  opasnost da se dovede  do takvog grubog narušavanja javnog reda i mira i time onemogu?i  dalje vo?enje postupka. To su ?etiri zakonom predvi?ena uslova za odre?ivanje pritvora. Tužilaštvo je procijenilo da u ovom trenutku nema nijednog zakonskog osnova za predlaganje pritvora, nije pritvor ni predložilo, i sud se prakti?no time nije ni bavio. E sada, ovo je zakonski okvir a sada ja kao branilac mogu odgovoriti - i nema razloga za odre?ivanje pritvora; godine su u?inile svoje, vrijeme je proteklo, ništa od onoga što je zakon predvidio optuženi nisu u?inili na osnovu ?ega bi se moglo da zaklju?i da bi oni svojim boravkom na slobodi naprave nešto što bi moglo da bude razlog za pritvor. Prema tome, ja nisam ?uo bilo kakvu javnost koju vi spominjete svojim pitanjem da je uznemirena i traži pritvor, iskreno re?eno, to je za mene novo, ali ne mislim da bi interesi pravde ili utvr?ivanje istine o ovim doga?ajima bili svrsishodniji ako bi bilo ko bio u pritvoru. 
PAN RADIO: Kakva je Vaša procjena, da li ?e ovo biti težak i dug proces? Sve o logoru Batkovi? godinama je u dijelu bijeljinske javnosti  obavijeno ?utanjem,  s jedne strane,  i veoma ozbiljnim optužbama Bošnjaka za po?injene zlo?ine? Da li ?e su?enje rasvijetliti sve nepoznanice o onome što se tokom rata dešavalo u Batkovi?u i u kojoj mjeri to može doprinijeti procesu pomirenja?
STOJANOVI?: Ja vjerujem da ho?e i cilj svakog postupka jeste upravo to da se utvrdi puna istina o doga?ajima, u?eš?e svakoga, individualizacija krivi?ne odgovornosti svakog od u?esnika u ovim doga?ajima i svi mi koji u?estvujemo  u ovim postupcima znamo da je to osnovni smisao i cilj svakog postupka pa i ovoga. Dakle, siguran sam da ?e i ovo su?enje dati jedan novi podsticaj utvr?ivanju pune istine  o svim doga?ajima vezanim za rat i ratnu prošlost svakoga od nas a time dovesti do utvr?ivanja kolektivne i individualne odgovornosti a ja vjerujem time doprinijeti i pomirenju. Na žalost, moje iskustvo u ovim predmetima govori da ova su?enja bez obzira na kom nivou bila, pred Me?unarodnim krivi?nim sudom za bivšu Jugoslaviju, pred Sudom BiH, ili bilo kojim Kantonalnim ili Okružnim sudom, na žalost ne dovode do pomirenja nego još više produbljuju jaz jer se sudi mojima a ne tvojima, jer se sudi našima a ne vašima, jer su kazne ve?e našima a ne vašima, i stalne polarizacije na li?nost optuženu, na krivi?ne sankcije osu?enima jednostavno me uvjeravaju da ovakve presude, na žalost, na žalost ne dovode do onoga što jeste osnovni smisao  ovog procesa, a to je pomirenje. Želim da podsjetim i naše slušaoce da ovo nije prvo su?enje za doga?aje vezane za Batkovi? i ljude koji su radili ili bili vojno angažovani u Batkovi?u. Po mojim informacijama, ve? dva sudska procesa su pravosnažno okon?ana a odnose na doga?aje u Batkovi?u. Oba predmeta je sudio Kantonalni sud u Tuzli, izre?ene su kazne, jednom pritvoreniku logora Batkovi? koji je navodno u?estvova u zlostavljanju, ja kažem navodno jer nemam te presude, imam je samo u margini ove optužnice, govorim o gospodinu Smajlovi?u koja je osu?uju?a i pravosnažno okon?ana  i još jedna osu?uju?a presuda za jednog od radnika  ili ljudi koji su radili u Batkovi?u, to je gospodina Ili?a.
PAN RADIO: Da li smatrate pozitvim što je krivi?ni proces otvoren i kako komentarišete prigovore da je optužnicu trebalo podi?i mnogo ranije? Koliko shvatamo, istraga je vo?ena u razli?itim tužilaštvima?
STOJANOVI?: Istraga je vo?ena u razli?itim tužilaštvima, mislim da je jedan dio dokumentacije ?ak bio u Hagu, nakon toga u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ve?i dio vremena u Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli i kona?no u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini. Dakle, mnogi, mnogi subjekti su u?estvovali u vo?enju ove istrage.  Da li je optužnicu trebalo podi?i ranije, u odnosu na neka druga lica mogu?e i da, u odnosu  na ove optužene, meni se ?ini da još uvijek ne,da ovdje  još dosta stvari nije do kraja rasvijetljeno i  da ?e tek ovaj postupak pokazati puno u?eš?e i punu istinu  u svim ovim doga?ajima vezanim u i oko logora Batkovi?.
PAN RADIO: Kakve reakcije o?ekujete u javnosti ? Do sada mediji u Bijeljini nisu izvještavali o procesu što je neobi?nno?
STOJANOVI?: Ja moram priznati da nisam propratio da mediji u Bijeljini nisu izvještavali ali ne znam koji mediji, evo vi ste medij u Bijeljini  i vi to radite. Nemam nikakvih predrasuda, mediji ?e to pratiti, OSCE ?e pratiti ta su?enja, znam da je Dnevni avaz to objavio, da je Federalna televizija zna?ajnu pažnju posvetila po?etku ovoga su?enja, prema tome, onoliko medijske pažnnje koliko komercijalni mediji procjenjuju da imaju interesa da to prate, neka prate. Državni ili javni servisi ?e to pratiti koliko oni to u ure?iva?kkoj politici procjenjuju. Ja ne mislim da je ovdje išta skriveno, nema ovdje ništa tajnovito, ide su?enje jedno u nizu su?enja za ratne zlo?ine i na žalost, ova država se bavi baš tim i takvim pri?ama.  
PAN RADIO: Kako komentarišete dio navoda optužnice koji se odnose na Vašeg branjenika?
STOJANOVI?: Dio optužnice koji se odnosi na mog branjenika je individualna krivi?na odgovornost, dakle, da je on svojim li?nim u?eš?em participirao u po?injenju ratnog zlo?ina protiv civilnog stanovništva i maltretirao odre?enog broja pritvorenih lica. Optužnica po svom vremenskom trajanju je sveobuhvatna jer je obuhvatila period od ’92. pa do kraja maltene ratnih doga?aja i rasformiranja logora u Batkovi?u. Moj branjenik je u tom periodu jedan samo kra?i vremenski period proveo u logoru Batkovi? i to od polovine ’92. pa do po?etka ’93.. Da li je on li?no participirao u radnjama koje su navedene u optužnici, ja u ovom trenutku kažem nije -  jer tako kaže odbrana. A šta ?e re?i dokazi koje Tužilaštvo podastire, u ovom trenutku ja ih vidim u iskazu samo jednog jedinog ?ovjeka i želim da ih pojasnim. Fama je napravljena a ovdje kada sam pro?itao izjave, u?eš?e mog branjenika se svodi na iskaz jednog jedinog ?ovjeka, bi?e vrlo  interesantno šta ?e se doga?ati i tokom izvo?enja dokaza i Tužilaštva i odbrane. Ova odbrana se priprema za su?enje i ima druga?ije dokaze, ima druga?ija svjedo?enja, ima dokaze o tome gdje se Miši? nalazio u vrijeme koje je navedeno u optužnici i vidje?emo  šta je puna istina. 
Ljilja Luki?, Sat za istinu, druga pri?a, 21.mart 2012. godine

 

Dodatni izvori
Potvr?ena optužnica broj T14 0 KTRZ 001383 11 protiv D.P., P.?.,K.?.,i protiv M.LJ.,
Po?elo sudjenje za zlo?ine u logoru Batkovi?, DW,
?etvorka iz Batkovi?a negirala krivicu, Dnevni avaz,
Izjasnili se da nisu krivi, Federalna televizija

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik